Twoje konto   |   Blog   |   O nas   |   Kontakt   |   tel: 22 423 01 86
Regulamin Sklepu
 

Regulamin sklep okularnia.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
Andy & Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz 
www.okularnia.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Weronikę Tarasiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?Andy & Mag Salon Optyczny? Weronika Tarasewicz, Warszaw (00-055), Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 2 lok. 4, NIP: 754-180-70-83, REGON: 140827716, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Klient przed dokonaniem Transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.okularnia.pl (dalej: Sklep).

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z usług Sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym poniższe standardy: 
  a) aktywne połączenie z Internetem umożlwiające komunikację przez protokół HTTPS; 
  b) aktywną obsługę Java Script oraz cookies, 
  c) zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą język znaczników HTML 5 oraz język kaskadowych arkuszy stylów (CSS3); 
  d) aktywny numer telefonu komórkowego; 
  e) aktywny adres e-mail.

II. Rejestracja Klientów

 1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

 2. Osoby fizyczne w celu rejestracji powinny prawidłowo i kompletnie wypełnić formularz rejestracyjny, który zawiera następujące dane: imię/imiona i nazwisko; adres; adres e-mail, numer telefonu komórkowego, wybrane hasło. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące rejestracji w związku z tą działalnością podają dodatkowo pełne oznaczenie firmy (nazwy prowadzonej działalności), NIP, REGON oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, dokonuje rejestracji przez osoby umocowane do działania w imieniu takiego podmiotu. W celu rejestracji osoby te powinny prawidłowo i kompletnie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer wpisu do KRS bądź innego właściwego rejestru, NIP, REGON, ades siedziby, adres e-mail, numer telefonu, wybrane hasło, a nadto imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) dokonujących rejestracji w imieniu w/w podmiotów.

 4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, dokonuje rejestracji przez osoby umocowane do działania w imieniu takiego podmiotu. W celu rejestracji osoby te powinny prawidłowo i kompletnie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: 
  a) pełna nazwa (firmę) podmiotu rejestrowanego; 
  b) numer wpisu do KRS bądź innego właściwego rejestru, NIP, REGON; 
  c) adres siedziby; 
  d) adres e-mail; 
  e) numer telefonu; 
  f) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) dokonujących rejestracji w imieniu w/w podmiotów.

 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w Sklepie.

 6. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o dokonanie ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego 
  z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia towaru, Klient proszony jest o dokonanie ich aktualizacji i poinformowania o tym Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 8. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa powyżej w trakcie korzystania z usług Sklepu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Sklep zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klientów, którzy podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.

 9. Każdy Klient może posiadać tylko jedno konto.

 10. Klientowi nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego konta innym osobom.

 11. Klient ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do konta i odpowiada za wszelkie szkody wywołane udostępnieniem hasła osobom trzecim bądź jego utratę. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że konto należące do podmiotu innego niż osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

 12. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Klienta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Sklep może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła, Klient odzyska dostęp do konta.

III. Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Sklep internetowy realizuje tylko zamówienia towarów złożone przez Internet.

 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

 4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient dodaje do elektronicznego ?koszyka? wybrany towar oraz wypełnia formularza zamówienia, zgodnie z komunikatami.

 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.

 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sklepowi internetowemu przez Klienta.

 8. Wysłane przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sklep komunikatu o przyjęciu zamówienia towaru.

 10. Zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji lub w zamówieniu, jeżeli adres dostawy jest inny niż wskazany w trakcie procesu rejestracji.

 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu dokonania płatności. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie lub skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z obsługą Sklepu.

IV. Zamówienie okularów korekcyjnych

 1. W przypadku zamówienia okularów korekcyjnych wraz ze szkłami korekcyjnymi konieczne jest posiadanie ważnej recepty, wystawionej przez uprawnionego lekarza.

 2. Sklep wykonuje okulary korekcyjne wyłącznie na zamówienie osób pełnoletnich.

 3. Sklep dokona potwierdzenia zamówienia okularów korekcyjnych po otrzymaniu od Klienta ważnej recepty, przy czym przed dostarczeniem do Sklepu ważnej recepty, Klient może przekazać do Sklepu jej dane poprzez wypełnienie elektronicznego formularza recepty, przesłanie jej skanu za pośrednictwem poczty e-mail lub kopii za pośrednictwem faxu, którego numer został zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z niewłaściwym lub błędnym doborem szkieł dla Klienta przez osobę wystawiającą receptę.

V. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub 
  u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany przez Sklep (najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy) o stanie zamówienia. Na tym etapie Klient ma prawo podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia, tj. czy realizacja będzie częściowa, czy godzi się na wydłużenia czasu oczekiwania na dostarczenie mu towaru albo może anulować całości zamówienia.

 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary do Sklepu, aż do wyczerpania się zapasów.

 3. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku adresu, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Sklep skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w celu weryfikacji danych.

 4. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.

 5. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

 6. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Dostępne formy przesyłki dla danego towaru podane są w formularzu zamówienia dla danego towaru.

 7. Koszt wysyłki podane są w formularzu zamówienia.

 8. Koszty przesyłki towarów na terenie Polski, których wartość jest równa lub przekracza 249 zł (dwieście czterdzieści dziewięć złotych), pokrywa Sklep.

 9. Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych firmy kurierskiej i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki. W celu ustalenia kosztów przesyłki zagranicznej Sklep internetowy prosi o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną z obsługą Sklepu internetowego.

 10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub otrzymania płatności. W przypadku zamówienia okularów ze szkłami o mocy powyżej 6 dioptrii termin realizacji zamówienia wynosi od 6 do 14 dni roboczych. W tym terminie produkty zostaną przekazane do wysyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego lub firmę kurierską do Klienta.

 11. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.

 12. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie dostawy przez firmę kurierską lub operatora pocztowego.

VI. Reklamacja i gwarancja

 1. Zawierając umowy z Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wskazanej niezgodności.

 2. W terminie 14 (czternaście) od otrzymania reklamacji towaru, Sklep ustosunkuje się do niej 
  i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Formularz znajduje się poniżej: 
  Formularz reklamacji

 3. W przypadku gdy reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona przez Sklep na jego korzyść, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sklep 
  - zgodnie z żądaniem Klienta - obniży cenę lub zwróci (na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy) uiszczone przez Klienta świadczenie pieniężne za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

 4. Dla umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się Sklepu internetowego z tytułu rękojmi.

 5. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

 6. Towar objęty gwarancją dystrybutora lub producenta, może być reklamowany przez Klienta (w przypadku jego wadliwości) bezpośrednio gwarantowi. Klient może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo skorzystać z możliwości przekazania zgłoszenia za pośrednictwem Sklepu.

VII. Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy, zwrotu i wymiany

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny 
  w terminie 10 (dziesięciu) dni. Dla zachowania tego terminu wystarczy przesłanie do Sklepu pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed upływem 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do Sklepu na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów ?za pobraniem?.

 3. Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania do towarów i usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także takich, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w szczególności okulary do których na polecenie Klienta będącego konsumentem, Sklep zamontował szkła korekcyjne, o określonych przez Klienta będącego konsumentem parametrach, zgodnie z ustawą z dnia 
  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

VIII. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT. 
  Nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie internetowym jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności: 
  a) przy odbiorze - należność pobiera kurier lub operator pocztowy w imieniu Sklepu; 
  b) kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU; 
  c) przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU, bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronie Sklepu internetowego; 
  d) płatność przy odbiorze osobistym - dostępna tylko w przypadku niektórych produktów, co jest zaznaczone na stronie internetowej Sklepu.

 4. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.

 5. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, po konsultacji z pracownikiem Sklepu.

 6. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt II. 2 i 3 Regulaminu, podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sklepem. Dane te mogą także służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. Klient oświadcza, że w zakresie przekazanych przez niego danych osobowych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn.zm.), wypełniając i akceptując formularz rejestracyjny dobrowolnie wyraża zgodę na: 
  a) przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług 
  przez Sklep zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
  b) otrzymywanie na adres zameldowania na pobyt stały lub adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres e-mail informacji o Sklepie i świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji oraz oświadcza, że został poinformowany o tym, że ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji oraz ma prawo wystąpienia do Sklepu o poprawienie bądź usunięcie danych osobowych.

 5. Informacje o danych, o których mowa w pkt II. 2 i 3 Regulaminu mogą zostać udzielone przez Sklep organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 6. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług Sklepu, może on może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt II. 2 i 3 Regulaminu, które są: 
  a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów 
  z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep, za zgodą Klienta; 
  b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu; 
  c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru przez Klienta.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie usług Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu internetowego przy czym Sklep realizuje zamówienia według postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Klient zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Sklep o jakiejkolwiek zmianie danych kontaktowych. Do chwili powiadomienia Sklepu o takiej zmianie, wszelkie czynności podejmowane przez Usługodawcę będą dokonywane z uwzględnieniem dotychczasowych danych Klienta i są w pełni skuteczne.

 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klienta a Sklepem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 6. Wszelkie spory związane wynikające z zawartej pomiędzy Klientem a Sklepem umowy, będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo polskie sądy powszechne.

 7. Wszelkie postanowienia Regulaminu, które mogą być uznane za sprzeczne z art. 3851 kodeksu cywilnego nie wiążą Klientów, będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

 8. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Na żądanie Klienta, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej z adresu, który Klient wskazał w procesie rejestracji, Sklep udostępni Klientowi informację o: 
  a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 
  b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 10. Informacja, o której mowa w ppkt powyżej przekazana zostanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres, który Klient wskazał w procesie Rejestracji.

 11. Nazwa Sklepu internetowego oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.Ochrona Danych Osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: ?Rozporządzenie?) informujemy, że;


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz z siedzibą w Warszawie (00-055) przy Placu Jana Henryka Dąbrowskiego, e-mail .


W celu uzyskania informacji na temat ochrony danych jest możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz (e-mail: )


JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) wykonania umowy (szkła, oprawy) z Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz, której jest Pani/Pan stroną,

  b) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia;

  c) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?


Pani/Pana dane osobowe będą służyć firmie Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz do wewnętrznych celów administracyjnych.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane wykorzystywane będą w celu komunikacji, a także przekazywane podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi, które są odrębnymi administratorami danych osobowych i przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki), podmioty nabywające od nas wierzytelności oraz podmioty, które świadczą dla nas usługi księgowe, podatkowe i prawne.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO (SPOZA EOG) LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółdzielnią, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązania sporów oraz dochodzenia roszczeń.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?


Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich treści:

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenie, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

 • informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 • informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora;

 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;

 • informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie realizacji takich praw;

 • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

b) prawo do sprostowania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

 • cofnął Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.


Realizacja prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwa w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora- na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;

 • gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  e) prawo do przenoszenia danych:

  ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

  Administrator danych jest zobowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;

 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub związku z umową.

  Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

  f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

  ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją- wobec przetwarzania danych opartego na prawie uzasadnionym interesie administratora danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.


Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przez zawarciem umowy z administratorem danych;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw mailowo na adres


W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać mailowo pod adresem


GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;


KIEDY ANDY&MAG SALON OPTYCZNY WERONIKA TARASEWICZ JEST UPRAWNIONY DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 
Okulary   Jak kupować?   Realizacja zamówienia   O nas   Zasady działalności
       
pozycjonowanie stron
© 2010 okularnia.pl | All rights reserved